PRI ideell förening

Välkommen till PRI ideell förening

Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) är en ideell förening med säte i Stockholm.

PRI ideell förening har till ändamål att fastställa beräkningsgrunder för arbetsgivares pensionsskuld avseende ålderspensionsförmåner när arbetsgivaren valt att göra företagsinterna avsättningar enligt ITP-planens avdelning 2, så kallad ITP 2 i egen regi.

ITP 2 i egen regi får endast användas av de arbetsgivare som tecknat kreditförsäkring i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt (PRI Pensionsgaranti).

PRI ideell förenings stiftare är Svenskt Näringsliv, Unionen och Ledarna. Utöver stiftarna är även Svensk Handel medlem i föreningen.

Sedan år 2010 har PRI ideell förening överlåtit samtliga administrativa uppgifter till PRI Pensionsgaranti frånsett utarbetandet av de beräkningsgrunder som PRI ideell förening ansvarar för. Syftet med överlåtelsen var att därigenom uppnå en effektivare administration av ITP 2 i egen regi.

PRI Pensionsgaranti har därvid förbundit sig att beräkningen avseende ITP 2 i egen regi skall ske i enlighet med de anvisningar som vid var tid lämnas av PRI ideell förening.