ITP 2 i egen regi

Genom att välja ITP 2 i egen regi som finansieringsform för ålderspensionen blir det möjligt att förfoga över pensionskapitalet till dess att det är dags att betala ut pensionerna.

Vad är ITP 2 i egen regi?

Ålderspensionen i ITP kan finansieras och tryggas på två sätt. Antingen svarar företaget självt för ålderspensionen genom att skuldföra pensionsutfästelserna i balansräkningen eller så köper företaget pensionsförsäkring i Alecta. Att skuldföra pensionen är en mycket bra och långsiktig finansieringsmetod. Antingen sätter företaget upp det som en skuld i balansräkningen, eller så sätts motsvarande belopp av i en pensionsstiftelse. ITP 2 i egen regi ska enligt ITP-avtalet kreditförsäkras och administreras av PRI Pensionsgaranti.

En långsiktig finansieringskälla

Pensionskapitalet fungerar som en långfristig finansieringskälla på fördelaktiga villkor, samtidigt som de anställdas pensioner är tryggade. Om företaget långsiktigt åstadkommer en god avkastning på pensionskapitalet drar företaget också direkt nytta av detta.

De flesta större företag i Sverige har använt metoden sedan ITP-planens tillkomst 1960.

Kontakta oss gärna för mer information.