Pensionsskuld ITP 2

Pensionsskulden för ITP 2 ska på ett betryggande sätt spegla företagets pensionsåtaganden. Värdet av en pensionsutfästelse kan vid varje tidpunkt omräknas till ett nuvärde. Detta ökar med tiden och är som störst i samband med pensionering.

Pensionsskulden för ITP 2 består av tre delar

  • Kapitalvärde – nuvärdet av intjänad pensionsrätt
  • Konsolideringsreserv – en reserv som förstärker kapitalvärdet
  • Särskilda värdesäkringsmedel – en extra avsättning för värdesäkring och andra justeringar av pensionsförmånerna 

Pensionsskuldens fördelning för samtliga företag med ITP 2 i egen regi

Bild på pensionsskuldens fördelning 

Kapitalvärde – merparten av pensionsskulden

Kapitalvärdet bestäms för varje individ. Det beräknas utifrån ålder, lön, tjänstetid, pensionsålder, kön och beräknad återstående medellivslängd. De nuvarande livslängdsantagandena innebär att den förväntade återstående livslängden för en 65-årig kvinna är 25 år och för en 65 årig man 23 år. 

Vid diskontering av framtida utbetalningar utgår PRI Pensionsgaranti från en ränta om fyra procent. Ett tillägg för framtida driftskostnader läggs in genom att diskonteringsräntan minskas. Efter detta avdrag är räntefoten 3,84 procent. Kapitalvärdet utgör den största delen av ditt företags pensionsskuld.

Konsolideringsreserv – förstärker kapitalvärdet

En reservering som komplement till kapitalvärdet gör att ditt företag i framtiden kan inflationsuppräkna pensionen när tjänstemannen gått i pension. Konsolideringsreserven beräknas som en viss procent av kapitalvärdet, för närvarande fyra procent.

Särskilda värdesäkringsmedel – beslutas av parterna

Denna del av pensionsskulden beräknas kollektivt för hela ditt företag. Medlen får endast tas i anspråk efter överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Från och med den 1 januari 2007 sker ingen nyavsättning för särskilda värdesäkringsmedel. 

Kontakta oss gärna för mer information.