Pensionsstiftelse för företag med ITP i egen regi

Företag med privatanställda tjänstemän har oftast en pensionsplan som heter ITP. ITP-planen bygger på kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Även företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv kan ansluta sig till ITP.

Ålderspension som är en del av ITP 2-planen, kan finansieras på två sätt. Antingen svarar företaget själv för ålderspensionen i egen regi i samarbete med PRI Pensionsgaranti eller så väljer företaget att försäkra förmånen hos Alecta.

En förutsättning för att ett företag ska kunna skuldföra pensionen är att de har en kreditförsäkring i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt.  PRI Pensionsgaranti garanterar ålderspensionen till den anställde om företaget skulle komma på obestånd. Beräkning av pensionsskulden görs även av PRI Pensionsgaranti, som även utbetalar pensionen till de anställda.  

Genom att tillämpa ITP 2 i egen regi kan företaget

  • förfoga över pensionskapitalet
  • påverka kostnader och investeringsstrategi
  • välja att trygga hela eller delar av pensionsskulden i en egen pensionsstiftelse.

Företag med ITP 2 i egen regi väljer pensionsstiftelse av olika anledningar

Pensionspolicyn

Ett företags pensionspolicy är att förmånsbestämda pensionsplaner skall vara fonderade.

PRI Pensionsgaranti

PRI Pensionsgaranti behöver ha säkerheter för att medge kreditförsäkring.

Sänkt kreditförsäkringskostnad

Företaget betalar en premie till PRI Pensionsgaranti som är 0,4 procent av pensionsskulden. För den del av pensionsskulden som tryggas av pensionsstiftelse är premien 0,1 procent.

Skulddriven förvaltning

Genom anpassad kapitalförvaltning kan kassaflöden säkras inför att pensioner skall betalas ut.

Sänkt skatt- och särskild löneskattekostnad

Avkastning över statslåneräntan (SLR) ger besparing i skatt.

Skapa överskott

Överskott i pensionsstiftelsen skapar möjlighet till finansiering av till exempel avgångspensionering.