Våra tjänster för stora pensionsstiftelser

Vi erbjuder administration av stora pensionsstiftelser. Av denna information framgår vad som ingår i denna tjänst.

Redovisning

 • Att sköta bokföring, periodiska bokslut, årsbokslut och årsredovisning.
 • Att sköta inkomstdeklaration och i förekommande fall preliminärdeklaration och skattejämkning.
 • Beräkning av avkastningsskatt.
 • Kontakt med revisorer vid granskning av årsredovisning och bokslut.
 • I förekommande fall:
  • Rapporteringar av stiftelsens tillgångar till PRI Pensionsgaranti.
  • Inhämta uppgifter avseende av PRI Pensionsgaranti kända pensionsskulder som tryggas i stiftelsen.
  • Hantering av stiftelsens kapital fördelat på de bolag som tryggar pensioner i stiftelsen (så kallade fack).

Administration och formalia

 • Att bilda och/eller likvidera stiftelsen
 • Att sköta utbetalningar såsom fakturor, tillsynsavgifter, skatter och gottgörelser.
 • Att sköta utbetalning av eventuella styrelsearvoden samt hantering av källskatt och rapportering till Skatteverket.
 • Bevakning av styrelseledamöternas mandatperioder.
 • Hantering av:
  • Ledningsprövningar.
  • Nyvalda styrelseledamöter och revisorer.
  • Erforderlig kontakt med tillsynsmyndigheter i dessa ärenden samt bevakningar.

Övrigt (valbara tjänster efter avrop och överenskommelse)

 • Samarbete med, och information och upplysningar till, stiftelsens funktioner för riskhantering och internrevision samt tillsynsmyndigheterna.
 • Utredningar och analyser
 • Deltagande i styrelsemöten
 • Rapporter och beräkningar
 • Bollplank och konsultation kring exempelvis arbetsordning, gottgörelser, avsättningar och eventuellt nya bolag som ska omfattas
 • Hålla utbildning

PRI Stiftelsetjänst erbjuder även tilläggstjänster i form av styrelsestöd enligt nedan

 • Att utgöra rollen som stiftelsens sekreterare vid styrelsemöten och/eller koordinator för såväl interna som externa intressenter.
 • Löpande bevakning av tidsfrister och dylikt för översyn av styrdokument samt i förekommande fall tillhandahålla rapporteringar och registreringar avseende exempelvis:
  • Riskhanteringsfunktionen och internrevisionen.
  • Avtal avseende ”utlagd verksamhet”.
  • Riktlinjer och dokument avseende beredskapsplan och ersättningspolicy.
 • Sammanställning och publicering av erforderlig information om stiftelsens verksamhet inklusive eventuellt reviderat aktieägarengagemang.
 • Koordinera leverans av information och upplysningar till stiftelsens riskhanteringsfunktion, internrevisionsfunktion samt tillsynsmyndigheter.

Pensionsstiftelse för stora företag med pensioner i egen regi

Välkommen att kontakta Per Håkansson