Våra tjänster

Pension i egen regi omfattar vanligtvis tjänsterna kreditförsäkring och pensionsadministration.

Vi har under åren kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ett antal kompletterande tjänster. Här kan du läsa om alla våra tjänster.

Gemensam prognos ITP 1 och ITP 2 = kontroll på kassaflödet

IAs 19 och US GAAP - delårsvärdering?

Vi har under senvåren 2017 sett något lägre långräntor samtidigt som marknadens förväntningar på inflationen har ökat. Det kan därför vara idé att se över behovet av en delårsvärdering inför halvårsskiftet 2017.

Vår delårsvärdering omfattar ett prognostiserat utfall per den 31 december 2017 och en prognos för 2018, som kan användas i budgetarbetet. Delårsvärderingar görs till reducerat pris.

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss på aktuariella tjänster