Värdesäkring av ITP 2 i egen regi

Förmånerna inom ITP 2 i egen regi kommer att värdesäkras med 6,48 procent per den 1 januari 2024.

Värdesäkringen motsvarar ökningen av konsumentprisindex (KPI) från september 2022 till september 2023. Beslutet om värdesäkring av ITP 2 i egen regi fattas av styrelsen för PRI ideell förening och motsvarar, enligt praxis, Alectas beslut om värdesäkring.

Värdesäkringen innebär att pensioner under utbetalning höjs med 6,48 procent. Värdet på intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut (fribrevsvärdet) räknas upp lika mycket. 

Enligt svenska redovisningsregler har värdesäkring av pension en påverkan på det operativa resultatet. Skuldökningen i sig får inte någon effekt på kassaflödet, utan påverkar enbart balans- och resultaträkningen. Däremot påverkas kassaflödet i och med att de faktiska pensionsutbetalningarna blir högre. De högre pensionsutbetalningarna påverkar även särskild löneskatt samt avkastningsskatt. Den största effekten sker på den särskilda löneskatten som idag är 24,26 procent, och som läggs på den inflationsdrivna ökningen av pensionsskulden.

Pensionsskulden ökar även i företag som redovisar enligt IAS 19, men här påverkas inte det operativa resultatet eftersom effekten istället tas i övrigt totalresultat (OCI).

I vår webbtjänst finns en uppdaterad prognos med hänsyn tagen till värdesäkringen.

Efter den 25 januari 2024 kan du även göra en analys för att se hur mycket er pensionsskuld ökat på grund av inflationen. Analysen gör du som inloggad i vår webbtjänst för företag under rubriken Pensionsadministration, ITP 2 och välj Analys. Posterna för inflationsuppräkningen heter Uppräkning av intjänad pensionsrätt (aktiva, sjuka och fribrevshavare) respektive Uppräkning av pensionstillägg (ålderspensionärer).

Hör av dig till din kontaktperson om du har ytterligare frågor.

Frågor och svar

Artiklar om ITP 2