Pensionskonsulttjänster

Pensionsfrågorna, där ansvaret i regel brukar ligga inom HR, är ofta komplexa och ett specialområde som kräver tid och uppmärksamhet. Vidare kräver frågeställningarna kunskap, erfarenhet, objektiva beslutsunderlag samt beställarkompetens. En optimal hantering minskar risken för synliga och osynliga merkostnader och andra framtida okända följder.

Vi vet av erfarenhet att många arbetsgivare har frågeställningar som behöver adresseras där vi kan bidra såsom:

  • Kostnadsaspekter och fallgropar vid nyrekrytering. 
  • Stöd till lönesättande och rekryterande personal och chefer.
  • Hantering av ”10-taggarna” (befintliga, blivande och nyanställda).
  • Kvalitetssäkring, kontroller och kravlistor leverantörer. 
  • Beslutsunderlag, pensionsavtal, pensionsbilagor till anställningsavtal och policys
  • Information/texter till årsredovisningen. 
  • Löne- och bonusväxling, avgångspension och chefspension.
  • Löneförändringarnas och bonusutfallens effekter på pensionskostnaderna. 
  • Utbildnings- och informationsinsatser till medarbetare, chefer, HR och finans.

Vårt recept för framgång är samarbete och oberoende. Vi erbjuder specialistkompetens för att lösa komplexa pensionsfrågor, såväl inför strategiska beslut som i mer akuta situationer, till fast- eller timpris. Vi kan även åta oss att förstärka den viktiga länken mellan HR, lön, finans/ekonomi vilket skapar förutsättningar för ageranden som bygger på ett helhetsperspektiv.

PRI:s pensionskonsulter har en gedigen bakgrund och erbjuder en rad olika tjänster baserade på kunskap och erfarenhet. Vi agerar endast på uppdrag av företaget och har inga ekonomiska intressen i arbetsgivarens eller de anställdas val av produkter. Vi erbjuder inte heller rådgivning till anställda. Detta sammantaget definierar vårt oberoende.