Behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra sitt uppdrag och för att kunna tillhandahålla sina tjänster behöver PRI behandla personuppgifter. Personuppgifter behandlas till övervägande del för individer som är eller har varit anställda hos ett företag som är kund hos PRI.

Att behandla individers personuppgifter innebär ett stort ansvar och ett förtroende. PRI värnar om individers personliga integritet och kundernas förtroende är avgörande för PRI:s verksamhet. Därför är en betryggande hantering av personuppgifter av grundläggande betydelse för PRI.

För att skydda individers fri- och rättigheter är behandling av personuppgifter också reglerad genom lagstiftning, nämligen dataskyddsförordningen (GDPR) och tillhörande svensk tilläggslagstiftning. Dataskyddslagstiftningen innebär bland annat att personuppgifter får endast samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen.

Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Vidare ställs det krav på att personuppgifterna ska skyddas mot exempelvis röjande för obehöriga. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att kraven följs.

Du kan läsa om hur PRI behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy. Vår information om personuppgiftsbehandlingar uppdateras löpande.