Vår uppförandekod

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt skadeförsäkringsföretag inom tjänstepensionsområdet, och ägs av de försäkrade kundföretagen. Tillsammans med dotterbolaget PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB omfattar vårt erbjudande kreditförsäkring, pensionstjänster, stiftelsetjänster och aktuariella tjänster.

Med pension i egen regi behåller företaget sitt pensionskapital och kan investera det i den egna verksamheten eller i en pensionsstiftelse. Det är ett såväl kostnadseffektivt sätt att trygga pensionerna som ett sätt att stärka företagen och deras konkurrenskraft. Detta bidrar till trygghet för företagens medarbetare och pensionärer, samt till en hållbar tillväxt av företagen. 

Som ett välkonsoliderat, ömsesidigt bolag har vi förmåga att agera långsiktigt för våra kunders bästa. Det skapar trovärdighet och grund för en god affärsrelation. Vi har både bred och djup kompetens, är lösningsorienterade och strävar ständigt efter att förbättra och förenkla för våra kunder. Vi har ett aktivt och engagerat förhållningssätt, både internt och i mötet med kunder. Detta skapar både kund- och affärsnytta.

Genom vårt oberoende, vår långsiktighet, kvalitet och unika kompetens har vi möjlighet att säkerställa hela den kedja som krävs för hållbara tjänster. Därigenom skapar vi värde för både människa och organisation.

Vårt hållbarhetsarbete är långsiktigt och tar tydligt sikte på morgondagen. God affärsetik och miljöhänsyn är viktigt för oss.

PRI:s uppförandekod

PRI:s uppförandekod ska vara en vägledning i hur vi ska uppträda och agera. Uppförandekoden ska även visa omvärlden hur PRI arbetar med etiska, sociala och miljömässiga frågor.

Uppförandekoden fångar vår syn på hållbar utveckling och sammanfattar PRI-koncernens grundläggande värderingar. 

PRI Pensionsgaranti ägs av sina kunder och bolagets mål och aktiviteter ska vara i kundernas bästa intresse.

I relation till kunder, medarbetare och andra intressenter ska verksamheten präglas av våra värdeord engagemang, kompetens och hjälpsamhet.

Vi vill bidra till hållbar utveckling eftersom detta är värdeskapande för PRI och för samhället i stort. Hållbarhetsfrågorna är integrerade i hela koncernen.

God affärsetik

 • Vårt arbete med kunder, medarbetare och andra intressenter bygger på lyhördhet, respekt och engagemang.
 • Vi följer gällande lagstiftning, regler och normer. Vår kommunikation är öppen och korrekt inom ramen för lämplig affärssekretess.
 • Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privatekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet.
 • Gåvor och andra förmåner kan vara delar av förväntad gästfrihet, men ska ligga i linje med lagstiftningen och kännetecknas av god etik och omdöme.
 • Vi tar eller ger aldrig mutor, medverkar till korruption, bedrägerier eller andra ekonomiska oegentligheter. Vi följer Kod mot korruption i näringslivet.
 • Ett etiskt agerande är en viktig del av vår kultur. Vi har en process för rapportering av oegentligheter och missförhållanden, så kallad visselblåsning.
 • Kurspåverkande information som inte är allmänt känd får inte vidarebefordras, varken internt eller externt.
 • Vår utgångspunkt är att bolagen vi äger aktier i följer lagstiftning och internationella åtaganden kring miljö, socialt ansvar och etik samt motarbetar korruption, exempelvis enligt de tio principerna i FN:s Global Compact.
 • Vi genomlyser regelbundet vår placeringsportfölj avseende etik och hållbar utveckling. Vi vidtar relevanta åtgärder om vi upptäcker avvikelser.

Människor, arbetsmiljö, samhälle, miljö och leverantörer

Människor

 • Vi stöder och respekterar de internationellt erkända mänskliga rättigheterna som kommer till uttryck i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter.
 • Vi behandlar alla medarbetare rättvist, värdigt och med respekt.
 • Vi särbehandlar inte någon på grund av religion, kön, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, social bakgrund, fackligt medlemskap eller etniskt ursprung.
 • Vi stöder mångfald och arbetar aktivt med jämställdhet.
 • Vi tillåter inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.
 • Vi omfattas av branschens kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor.

Arbetsmiljö

 • Vi arbetar förebyggande och systematiskt för att den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön ska vara bra och säker.
 • Vi arbetar aktivt med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och har en nollvision gällande olyckor.
 • Vi erbjuder medarbetarna möjlighet att utveckla sin hälsa samt sina kompetenser och färdigheter.
 • Vi underlättar för samtliga medarbetare att förena förvärvsarbete med föräldraskap och familjeliv.

Samhälle

 • Genom vår affärsidé och verksamhet bidrar vi till våra kundföretags tillväxt och konkurrenskraft, samtidigt som vi skapar trygghet för företagens anställda – en hållbar samhällsutveckling!
 • Vi är öppna för samarbeten och projekt med skolor, universitet, forskningsinstitut och nätverk.
 • Vid samarbeten med organisationer prioriteras de som delar våra värderingar och som gynnar samhället.
 • Vi intar en neutral hållning i partipolitiska och religiösa frågor. Företagsnamnet eller bolagets ekonomiska resurser får inte användas i dessa sammanhang.

Miljö

 • Vi stöder Parisavtalet.
 • Vi arbetar löpande för att integrera hållbarhetsfrågor, kvalitet och kostnadseffektivitet som en naturlig del av verksamheten.
 • Vi strävar efter att i god tid fånga upp miljökrav och önskemål från kunder, medarbetare och andra intressenter.
 • Vi beaktar hållbarhet vid val av leverantörer samt vid val av produkter, tjänster och IT-lösningar.
 • Vi använder vatten, energi, material och andra naturresurser effektivt med god hushållning och med inriktning på hållbar utveckling.
 • Vi tar hänsyn till miljöfrågor när vi reser i tjänsten.

Leverantörer

 • Vi strävar efter att samarbeta med leverantörer som ställer upp på vår uppförandekod. Vi förväntar oss att de i sin tur för värderingarna vidare i sina leverantörsled.

PRI:s uppförandekod baseras på internationella konventioner och riktlinjer – bland annat FN Global Compact - samt på standarden för socialt ansvar, ISO 26000.

Artiklar om hållbarhet