Vår uppförandekod

Uppförandekoden utgör grunden för PRI Pensionsgarantis hållbarhetsarbete.

God affärsetik

 • Vårt arbete med kunder, medarbetare och andra intressenter bygger på lyhördhet, respekt och öppenhet.
 • Vi följer gällande lagstiftning, regler och normer. Vår kommunikation är öppen och korrekt inom ramen för lämplig affärssekretess.
 • Alla medarbetare förutsätts undvika intressekonflikter mellan privatekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet.
 • Gåvor och andra förmåner kan vara delar av förväntad gästfrihet, men ska ligga i linje med lagstiftningen och kännetecknas av god etik och omdöme.
 • Vi tar eller ger aldrig mutor eller medverkar till korruption, bedrägerier eller andra ekonomiska oegentligheter.
 • Kurspåverkande information som inte är allmänt känd får inte vidarebefordras, varken internt eller externt.
 • Vår utgångspunkt är att bolagen vi äger aktier i följer lagstiftning och internationella åtaganden kring miljö, socialt ansvar och etik samt motarbetar korruption, exempelvis enligt de tio principerna i FN Global Compact.
 • Vår placeringsportfölj ska regelbundet genomlysas avseende etik och hållbar utveckling. Vi vidtar relevanta åtgärder om vi upptäcker avvikelser.

Människor, arbetsmiljö, samhälle, miljö och leverantörer

Människor

 • Vi behandlar alla medarbetare rättvist, värdigt och med respekt.
 • Vi särbehandlar inte någon på grund av religion, kön, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, social bakgrund, fackmedlemskap eller etniskt ursprung.
 • Vi stöder mångfald och arbetar aktivt med jämställdhet.
 • Vi tillåter inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.

Arbetsmiljö

 • Vi arbetar förebyggande och systematiskt för att den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska vara bra och säker.
 • Vi arbetar aktivt med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och har en nollvision gällande olyckor.
 • Vi erbjuder medarbetarna möjlighet att utveckla sin hälsa samt sina kompetenser och färdigheter.
 • Vi underlättar för både kvinnliga och manliga medarbetare att förena förvärvsarbete med föräldraskap och familjeliv.

Samhälle

 • Genom vår affärsidé och verksamhet bidrar vi till våra kundföretags tillväxt och konkurrenskraft, samtidigt som vi skapar trygghet för företagens anställda – en hållbar samhällsutveckling!
 • Vi är öppna för samarbeten och projekt med skolor, universitet, forskningsinstitut och nätverk.
 • Vid samarbeten med organisationer prioriteras de som delar våra värderingar och som gynnar samhället.
 • Vi intar en neutral hållning i partipolitiska och religiösa frågor. Företagsnamnet eller bolagets ekonomiska resurser får inte användas i dessa sammanhang.

Miljö

 • Vi strävar efter att i god tid fånga upp miljökrav och önskemål från kunder, medarbetare och andra intressenter.
 • Vi använder vatten, energi, material och andra naturresurser effektivt med god hushållning och med inriktning på hållbar utveckling.
 • Vi tar hänsyn till miljöfrågor när vi reser i tjänsten samt när vi upphandlar varor och tjänster. 

Leverantörer

 • Vi strävar efter att samarbeta med leverantörer som ställer upp på vår uppförandekod. Vi förväntar oss att de i sin tur för värderingarna vidare i sina leverantörsled. 

PRI Pensionsgarantis uppförandekod baseras på internationella konventioner och riktlinjer – bland annat FN Global Compact - samt på standarden för socialt ansvar, ISO 26000.