Juridisk information

Kreditförsäkringen styrs primärt av försäkringsrörelselagen. Vidare följer PRI Pensionsgaranti den lagstiftning, förordningar och de föreskrifter som utfärdas av Finansinspektionen, vilka omfattar verksamheten.

PRI utbetalar pensioner och ombesörjer övriga administrativa uppgifter och tjänster, vilka följer av ITP-planen eller annan pensionsuppgörelse.

Beräkning av arbetsgivares pensionsskuld inom ramen för ITP 2 sker i enlighet med de anvisningar som vid var tid lämnas av Pensionsregistreringsinstituet (PRI), ideell förening.

Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

PRI Pensionsgaranti är medlem i Svensk Försäkring.