Juridisk information

PRI Pensionsgarantis kreditförsäkringsverksamhet regleras av lagstiftning, primärt av försäkringsrörelselagen, Solvens II-regelverket och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Utöver de externa reglerna finns interna styrande regelverk som fastställs av stämma, styrelse eller vd.

  • PRI utbetalar pensioner och ombesörjer övriga administrativa uppgifter och tjänster, vilka följer av ITP-planen eller annan pensionsuppgörelse.
  • Beräkning av arbetsgivares pensionsskuld inom ramen för ITP 2 sker i enlighet med de anvisningar som vid var tid lämnas av Pensionsregistreringsinstitutet (PRI), ideell förening.
  • Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.
  • PRI Pensionsgaranti är medlem i Svensk Försäkring.

PRI-koncernen

PRI Pensionsgaranti (502014-6279) är ett försäkringsbolag som erbjuder kreditförsäkring av arbetsgivares pensionsutfästelser samt utför administration av ITP 2 i egen regi.

PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB (556695-8194) utför tjänster inom pensionsadministration, aktuariella tjänster, stiftelsetjänster och konsulttjänster inom pensionsområdet.

Artiklar om PRI