18 januari 2021

Juridisk information

PRI Pensionsgarantis kreditförsäkringsverksamhet regleras av lagstiftning, primärt av försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter, allmänna råd samt olika rekommendationer såsom svensk kod för bolagsstyrning. Utöver de externa reglerna finns interna styrande regelverk som fastställs av stämma, styrelse eller vd.

PRI utbetalar pensioner och ombesörjer övriga administrativa uppgifter och tjänster, vilka följer av ITP-planen eller annan pensionsuppgörelse.

Beräkning av arbetsgivares pensionsskuld inom ramen för ITP 2 sker i enlighet med de anvisningar som vid var tid lämnas av Pensionsregistreringsinstitutet (PRI), ideell förening.

Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

PRI Pensionsgaranti är medlem i Svensk Försäkring.