Vårt hållbarhetsarbete

Vi skapar trygghet – på ett långsiktigt hållbart sätt

Moderbolaget PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att kunderna äger bolaget. Syftet är att trygga och administrera pension och stiftelser samt att erbjuda relaterade tjänster. Genom vårt oberoende, vår långsiktighet, kvalitet och unika kompetens har vi möjlighet att säkerställa hela den kedja som krävs för hållbara lösningar. Därigenom skapar vi värde för både människa och organisation.

PRI:s hållbarhetsarbete inriktas på områden där vi kan göra skillnad. Vi vill bidra till hållbar utveckling eftersom detta är värdeskapande för PRI och för samhället i stort. Hållbarhetsfrågorna är integrerade i hela verksamheten. Vi har ringat in fyra huvudområden, som vi arbetar med att konkretisera och målsätta:

  • Ansvarsfull kreditförsäkring
  • Hållbara investeringar
  • Hållbart medarbetarskap
  • Lönsamma och effektiva tjänster

Vår uppförandekod

Uppförandekoden fångar vår syn på hållbar utveckling och sammanfattar PRI:s grundläggande värderingar. Den vänder sig till medarbetare, konsulter och styrelse och gäller på samma sätt för alla. Vi vill särskilt betona följande saker i uppförandekoden:

  • I relation till kunder, medarbetare och andra intressenter ska verksamheten präglas av trygghet, långsiktighet och ansvarstagande.
  • Våra kunder är samtidigt våra ägare och bolagets mål och aktiviteter ska vara till nytta för dem.
  • Vi ska vara väl förtrogna med de legala krav som gäller bolagets verksamhet och alltid följa dessa krav.
  • Vi vill bidra till hållbar utveckling eftersom detta är värdeskapande för PRI och för samhället i stort.

Läs vår uppförandekod