Vårt hållbarhetsarbete

Vi skapar trygghet – på ett långsiktigt hållbart sätt

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag och våra kunder är också våra ägare. Vår affärsidé är att garantera och administrera pensioner i egen regi. 

Vårt arbete med tjänstepensioner är långsiktigt. Det är skälet till att vår vision är ”Vi bidrar till att svenska företag kan utvecklas”. Med det menar vi att bidra till att skapa förutsättningar för företagen att växa och utvecklas. Samtidigt skapas trygghet för företagens anställda och pensionärer. En hållbar tillväxt hos företag och trygghet hos de anställda gynnar samhället i stort – idag och imorgon.

Brett ansvarstagande

Vårt hållbarhetsarbete är långsiktigt och tar tydligt sikte på morgondagen. Utöver vår affärsidé är god affärsetik och miljöhänsyn viktiga områden för oss.

Vår uppförandekod

Uppförandekoden fångar vår syn på hållbar utveckling och sammanfattar PRI Pensionsgarantis grundläggande värderingar. Den vänder sig till medarbetare, inhyrda konsulter och styrelse och gäller på samma sätt för alla. Vi vill särskilt betona följande saker i uppförandekoden: 

  • I relation med kunder, medarbetare och andra intressenter ska verksamheten präglas av trygghet, långsiktighet och ansvarstagande.
  • Våra kunder är samtidigt våra ägare och bolagets mål och aktiviteter ska vara till nytta för dem.
  • Vi ska vara väl förtrogna med de legala krav som gäller bolagets verksamhet och alltid följa dessa krav.
  • Vi vill bidra till hållbar utveckling eftersom detta är värdeskapande för PRI Pensionsgaranti och för samhället i stort. Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i hela verksamheten – både i kapitalförvaltningen och i den övriga verksamheten. 

Läs vår uppförandekod