Vårt erbjudande inom IAS 19 och US GAAP

Vi värderar och rapporterar samtliga förmånsbestämda pensionsplaner enligt de internationella redovisningsregelverken IAS 19 och US GAAP.

Varför ska ni välja oss?

  • Vår IAS 19- och US GAAP-tjänst är anpassad efter era behov.
  • Vår rapportering är enkel och tydlig, vilket underlättar er redovisning.
  • Vi är en stor och dynamisk grupp, vilket ger minskat personberoende och säkerställer leveransförmågan.
  • Vi har bred kunskap om aktuariella värderingar samt om ITP 2 och andra förmånsbestämda pensionsplaner.

Vi gör regelverket kring IAS 19 och US GAAP lättillgängligt

IAS 19 och US GAAP är två regelverk som avser ersättningar till anställda och är en del av ett mer omfattande regelverk kring koncernredovisning.

IAS 19 och US GAAP ställer krav på upplysningar om pensionsplanen och pensionsskuldens förändring under året samt att de parametrar som använts för värderingen ska redovisas öppet. Vi arbetar aktivt med att göra regelverken lättillgängliga och i så stor utsträckning som möjligt underlätta rapporteringen för kunden.

Dessa internationella redovisningsstandarder utvecklas hela tiden och vi hjälper till att hålla kunderna uppdaterade på vad som händer och vad som krävs för att uppfylla kraven för den finansiella rapporteringen.