Foto: Peab

PEAB-profilerad webbtjänst

Enkelt, tillgängligt med information på flera språk. Det har varit styrande i utvecklingen av Peabs vinstandelsstiftelses webbtjänst. PRI administrerar vinstandelsstiftelsen, där webbtjänsterna idag är en given del i hanteringen och där en finsk språkversion nyligen lanserades.

Den finska webbtjänsten lanserades i början av året. Med den följde en rad förbättringar för stiftelsens cirka 350 destinatärer i Finland.

- Nu har de för första gången all information ständigt tillgänglig på lokalt språk och med inloggning via nationellt e-ID. Och förändringen har mottagits väl. Det ser vi eftersom aktiviteten i webbtjänsten nu är hög, säger Fredrik Lindberg, ansvarig för Remuneration and Benefits inom Peab.

Tidigare behövde Fredrik och hans kollegor från tid till annan hjälpa de finska destinatärerna med översättningar och annan stöttning. Nu har behovet av den här typen av support i stort sett upphört. Från PRI Stiftelsetjänsts sida hade Anne Leppänen en nyckelroll i utvecklingen av den finskspråkiga webbtjänsten.

- Vi tog ett helhetsgrepp och gick igenom allt material i webbtjänsten innan översättningarna gjordes. Det krävdes en del anpassningar längs vägen, men eftersom jag både behärskar terminologin kring vinstandelsstiftelser och är finskspråkig gick arbetet smidigt.

- Och som alltid gäller det att vara lyhörd för kundens behov och önskemål, men också vara tillgänglig för en löpande dialog i denna typ av projekt, betonar Anne.

Bred, kollektiv förmån

Vinstandelsstiftelsen har i dagsläget cirka 19 000 destinatärer och har funnits sedan 2007. Målet är att skapa bättre ekonomiska villkor för anställda när de går i pension, uppmuntra till fortsatt anställning i Peab men också skapa en delaktighet genom delägarskapet i bolaget.

- Vinstdelningen är en bred och arbetsgivarensidig förmån. Den omfattar i stort sett alla anställda som inte har variabel lön enligt våra definitioner. Vinstandelsstiftelsen är till sin form mer kollektiv än individuell, men även mer långsiktig än kortsiktig.

Fredrik Lindberg betonar att villkoren för tilldelning är enhetliga för hela programmet. Omfattningen och enhetligheten gör stiftelseformen lämplig. Ur ett företagsperspektiv är kostnaden för avsättningen till vinstandelsstiftelsen avdragsgill och hanteras i likhet med pensionskostnader, det vill säga att företaget betalar in särskild löneskatt istället för arbetsgivaravgifter.

Tydlig avsändare

PRI har administrerat Peabs stiftelse i ungefär ett år. Just webbtjänsten var en bidragande orsak till att samarbetet tog form.

- PRI:s webbtjänst är en modern plattform som dels ger information om nuvärde på investerat kapital, dels information om stiftelsens regelverk, datum för när tillgångar blir fria och en flexibel hantering av utskiftning som kan balanseras mot individens situation. Webbtjänsten bidrar till att öka effektiviteten och reducerar risken för fel genom att den tidigare pappershanteringen har ersatts.

Förutom språkliga anpassningar har Peab även valt att företagsprofilera sin webbtjänst. Det innebär att den som loggar in på vinstandelsstiftelsen möts av företagets logotype och grafiska profil i övrigt.

- Stiftelsen är för omfattande rent administrativt för att hanteras av oss internt. Därför är vi beroende av en extern partner som PRI. Samtidigt vill vi marknadsföra den fantastiska förmånen gentemot våra anställda och tydligt visa att förmånen kommer från Peab. Av den anledningen har vi profilerat webbtjänsten säger Fredrik.

Liksom Anne Leppänen lyfter Fredrik Lindberg fram betydelsen av tillgänglighet för att samarbetet ska fungera bra.

- Sedan PRI övertog hanteringen av stiftelsen har vi haft ett mycket gott samarbete. Vi upplever att vi haft ett väldigt kompetent stöd från de kontaktpersoner som hanterar Peab. De saker vi upplever som tydliga förbättringar är tillgängligheten mot enskilda destinatärer i individkontakten och stödet avseende ”best practice” kring hantering av de administrativa processerna i stiftelsen.

Relaterade artiklar