Genomlysning med sikte på hållbarhet

Hållbarhetsarbetet fortsätter att utvecklas – nu via en genomlysning av PRI:s investeringsportfölj. Både investeringar och förvaltare följs upp. Målet är fortsatt hög avkastning, men också en avkastning som kopplas till reducerat risktagande och långsiktigt hållbara investeringar.

Kapitalförvaltning är ett av de områden där PRI kan göra skillnad och bidra till ökad hållbarhet. Under förra året utvecklades arbetet via en kartläggning av investeringsportföljen. Då gjordes en genomlysning av hur bolagens hållbarhetsprestanda ser ut, exempelvis gällande koldioxidutsläpp.

- Via kapitalförvaltningen ska PRI bidra till en hållbar utveckling och till att begränsa den globala uppvärmningen. Men för att veta att vi verkligen gör det måste vi kunna mäta och göra kvantitativa bedömningar kring de bolag vi valt att investera i, säger Erik Callert, ansvarig för kapitalförvaltning och hållbarhet inom PRI.

Koll på mål och prestanda

Kartläggningen av investeringsportföljen tar sikte på tre områden – FN:s globala hållbarhetsmål samt Parisavtalet som ska begränsa den globala uppvärmningen. Dessutom har de så kallade ESG-riskerna kartlagts, där ESG står för Environment, Social och Governance.

Arbetet bygger på data om företagen, som PRI köpt in från en extern aktör. Det rör sig om hållbarhetsmål, förbättringsinsatser, utfall i hållbarhetsarbetet och mycket annat.

- Resultatet visar bland annat hur många bolag som bedömer att de klarar 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Vi kan också se i vilket utsträckning deras verksamheter anknyter till de 17 globala hållbarhetsmål FN satt upp.

När det gäller ESG-riskerna så kopplas dessa till olika nyckelindikatorer som sammantaget ger PRI en bra bild av hur exponerade bolagen är för dessa risker samt hur de hanterar dem.

Styra mot rätt investering

Kartläggningen används för att fatta bättre investeringsbeslut. Självklart med fokus på en fortsatt hög riskjusterad avkastning, men en avkastning som samtidigt kopplas till ett reducerat risktagande och till en långsiktig hållbarhet. Och just långsiktigheten är betydelsefull.

- Visst skulle vi snabbt kunna minska koldioxidavtrycket i vår portfölj. Det är bara att styra om investeringarna till banker, telekombolag och andra verksamheter som inte är så miljöbelastande. Men det handlar inte om att ställa om i vår portfölj. Målet är snarare att styra investeringarna till intressanta bolag som kanske har höga utsläpp idag, men trovärdiga planer på hur de kan ställa om, finnas kvar långsiktigt och på så sätt erbjuda en attraktiv avkastning och en positiv inverkan på klimatet.

Kartläggningen som Erik och hans kollegor gjort under 2021 kommer att genomföras löpande – sannolikt på årsbasis – för att se hur bolagens hållbarhetsarbete förändras över tiden. Och det handlar inte bara om att se hur bolagen hanterar hållbarhetsfrågorna.

- Förutom att göra egna investeringar samarbetar vi med ett tiotal förvaltare som sköter en del av vår kapitalförvaltning. Kartläggningen omfattar också deras arbete och kan innebära att vi tänker om i valet av förvaltare i framtiden, säger Erik Callert.

Relaterade artiklar