Beräkning av finansiell kostnad ITP 2

Enligt god redovisningssed ska den totala pensionskostnaden för ITP 2 i egen regi delas upp i en rörelsekostnad och en finansiell kostnad.

Skälet till uppdelningen är att ökningen av pensionsskulden innehåller en räntefaktor i form av diskonteringsräntan. Den finansiella kostnaden ska därför vara ett mått på hur mycket skulden ökar till följd av denna ränta.

Procentsatsen för beräkning av den finansiella kostnaden fastställs av PRI Pensionsgaranti och består av storleken på diskonteringsräntan brutto. För aktuell diskonteringsränta, se sifferfakta

Den finansiella kostnaden får man fram genom att den genomsnittliga pensionsskulden under året multipliceras med procentsatsen för beräkning av finansiell kostnad. 

Den övriga delen av den totala pensionskostnaden är rörelsekostnad. Genom att göra denna uppdelning blir det möjligt att jämföra företag som köpt försäkring i Alecta med företag som väljer att hantera sina pensionsutfästelser i egen regi. 

Illustration av finansiell kostnad

Läs mer om redovisning av ITP 2 i egen regi. 

Artiklar om ITP 2