Pensionsskuld ITP 2

Inom ITP 2 utfäster arbetsgivaren ett löfte om framtida pension. När pensionen hanteras i egen regi kan arbetsgivaren antingen avsätta pensionskapitalet som en pensionsskuld i balansräkningen eller placera pensionskapitalet i en pensionsstiftelse. Pensionsskulden motsvarar företagets pensionsåtaganden och ökar allt eftersom tjänstemännen arbetar och tjänar in pension. Precis innan pensioneringen är skulden som störst och allt eftersom arbetsgivaren betalar ut pensionen minskar pensionsskulden.

Pensionsskulden för ITP 2 består av tre delar

  • Kapitalvärde – merparten av pensionsskulden - nuvärdet av intjänad pensionsrätt. Kapitalvärdet beräknas för varje individ utifrån ålder, kön, lön, tjänstetid, pensionsålder och beräknad återstående livslängd. Med dessa parametrar och en antagen diskonteringsränta beräknar PRI nuvärdet av den intjänade pensionsrätten. Diskonteringsräntan är för närvarande 3 procent.  
  • Konsolideringsreserv – en reserv som förstärker kapitalvärdet. Konsolideringsreserven beräknas med 2 procent av kapitalvärdet.
  • Särskilda värdesäkringsmedel – en extra avsättning för värdesäkring och andra justeringar av pensionsförmånerna. Denna reserverade del av skulden får endast användas efter central överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Från och med den 1 januari 2007 sker ingen nyavsättning till särskilda värdesäkringsmedel.  

Artiklar om ITP 2