Redovisning av ITP 2 i egen regi

Om företaget väljer att själva svara för pensionsutfästelserna redovisas en pensionsskuld i balansräkningen. Pensionsskulden ska redovisas som en avsättning i balansräkningen under Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.

Olika kostnadsslag för pensionsutfästelser

När ITP 2 hanteras i egen regi föreligger dels kostnader som beror på att pensionsskulden förändras, dels övriga kostnader.

Förändring av pensionsskuld

 • Nyintjänad pensionsrätt
 • Ränteuppräkning av pensionsskulden
 • Värdesäkring av pensionsutfästelserna

Övriga kostnader

 • Driftskostnad avseende pensionsadministration till PRI Pensionsgaranti
 • Kreditförsäkringspremie till PRI Pensionsgaranti minus eventuell återbäring
 • Betalningsskyldighet minus rätt till ersättning (kostnadsutjämning)
 • Avkastningsskatt
 • Löneskatt

För de företag som väljer att köpa försäkring och därmed betalar en premie till Alecta, ingår driftskostnaden (administrationsavgiften) och avkastningsskatten i premien. Vid pension i egen regi tydliggörs och bokförs dessa kostnader separat, vilket ger större transparens.

Löneskatt beräknas och bokförs oavsett om företaget väljer att skuldföra pensionsutfästelsen eller att köpa försäkring i Alecta.

Redovisningsmetoder

Vid skuldföring av pensionsutfästelser kommer redovisningen att se ut enligt följande: 

Redovisningsmetoder balans- och resultaträkning

Företag kan ha olika metoder för att bokföra sin pensionsskuld och sina pensionskostnader:

 • Att en gång per år redovisa pensionsskulden och pensionskostnaden med utgångspunkt från de rapporter avseende skuld och saldo som PRI publicerar på webbtjänsten vid företagens bokslutstidpunkt.
 • Att löpande under året redovisa pensionsskuld och pensionskostnader med utgångspunkt från de uppgifter som redovisas på webbtjänsten.
 • Att utgå från prognosen och periodisera skuldförändringen linjärt, vilket bokförs som en skuldförändring löpande under året. Vid årets slut bokförs faktisk pensionsskuld och faktiska pensionskostnader.
 • Att löpande under året bokföra pensionskostnader med hjälp av schablonmässiga lönebikostnader och vid årets slut bokföra faktisk pensionsskuld och faktiska pensionskostnader.

För de företag som väljer att själva svara för sina pensionsutfästelser och därmed skuldföra dem i balansräkningen, administrerar PRI Pensionsgaranti pensionsutbetalningarna.

Två gånger per år tar PRI Pensionsgaranti in medel avseende kommande pensionsutbetalningar från företagen, vilket sker utifrån en prognos. Då faktiska utbetalda pensioner kan komma att avvika från prognosen, uppstår ett mellanhavande/saldo mellan PRI Pensionsgaranti och företagen. Detta saldo ska av företagen redovisas som en kortfristig fordran eller kortfristig skuld. Det utgår en ränta på saldot (saldoränta), som av företagen ska redovisas som en intäkts- respektive kostnadsränta. 

Läs även om beräkning av finansiell kostnad. 

Artiklar om ITP 2