Kreditförsäkring och pensionsstiftelse

Många arbetsgivare tryggar de anställdas pensioner både genom kreditförsäkring och pensionsstiftelse.

En pensionsstiftelse grundas av arbetsgivaren med det uteslutande ändamålet att trygga arbetsgivarens pensionsutfästelser till arbetstagare. Det är arbetsgivaren som svarar för att infria utfästelserna. Stiftelsens förmögenhet fungerar som pant för de fall arbetsgivaren inte skulle klara av att infria åtagandena.

Om värdet på pensionsstiftelsens tillgångar överstiger arbetsgivarens skuld för pensionsåtagandena finns ett överskott i stiftelsen, som arbetsgivaren kan ta ersättning (gottgörelse) från för sina pensionskostnader. Även om stiftelsen skulle ha underskott, kan arbetsgivaren i vissa fall få gottgörelse men då endast från stiftelsens avkastning.

Koncerngemensam pensionsstiftelse

En pensionsstiftelse kan vara gemensam för flera olika arbetsgivare, till exempel inom en koncern. Varje enskild arbetsgivare har sin exklusiva andel av förmögenheten i stiftelsen. Värdet på andelen bestäms av arbetsgivarens avsättningar till stiftelsen, avkastningen på förmögenheten och de gottgörelser arbetsgivaren fått från stiftelsen.

Stiftelsens förmögenhet förvaltas gemensamt för de arbetsgivare som ingår i stiftelsen och tillgångarna fördelas enligt respektive arbetsgivares andel.

Kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti

En arbetsgivare som tecknar kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti och som samtidigt har utfästelserna tryggade i pensionsstiftelse, får reducerad kreditförsäkringspremie på den del som täcks av tillgångar i pensionsstiftelsen.

Återlån

Företaget kan återlåna medel från pensionsstiftelsen. Vid återlån ur stiftelsen krävs att företaget tecknar kreditförsäkring.

Läs mer om våra stiftelsetjänster

Artiklar om kreditförsäkring