Viktigt att tänka på som försäkringstagare

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Alla företag som har kreditförsäkring är delägare i bolaget.

Årsredovisning och delårsrapporter

Alla försäkringstagare ska skicka in årsredovisning och delårsrapporter så snart de fastställts.

Information om förändringar

Vid väsentliga förändringar i företaget finns en informationsskyldighet till PRI Pensionsgaranti, då omprövning av kreditförsäkringsavtalet kan behövas. Exempel på sådana förändringar är:

  • Nedläggning och avyttring av verksamhet
  • Förändrade ägarförhållanden för företaget eller för den koncern företaget ingår i
  • Fusion och verksamhetsöverlåtelse.
    • Vid fusion och verksamhetsöverlåtelse övertas vanligtvis även ansvaret för lämnade pensionsutfästelser. Om det övertagande företaget inte har kreditförsäkring måste företaget ansöka om kreditförsäkring. Vid verksamhetsöverlåtelse måste dessutom de pensionsberättigade lämna sitt samtycke. Om antalet pensionsberättigade är stort kan Länsstyrelsen besluta att sådant samtycke inte behöver inhämtas.

Ett ömsesidigt ansvar

Delägarna - de kreditförsäkrade företagen - i PRI Pensionsgaranti har ett ömsesidigt ansvar. Ansvaret uppgår till två procent av företagets pensionsskuld och ska redovisas i not om eventualförpliktelser i företagets årsredovisning.

I övrigt hänvisas till de allmänna försäkringsvillkoren som du hittar på startsidan för kreditförsäkring.

Artiklar om kreditförsäkring