Praktisk hantering av AGI för företagsegna pensionsplaner

Hur ser man de AGI-uppgifter som PRI rapporterar in (senast den tredje bankdagen månaden efter utbetalning)?

Det kommer företagets registreringsombud/deklarationsombud se i arbetsgivardeklarationen när de loggar in i Skatteverkets e-tjänst. Här listas alla deras löneutbetalningar tillsammans med de pensionsutbetalningar som PRI och eventuella andra pensionsförmedlare rapporterat in på deras arbetsgivardeklaration.

Uppgifter från oss på PRI har specifikationsnummer 5566958101.

Skatteverkets e-tjänst når du här

Information på PRI:s Webbtjänst

PRI har en webbtjänst där rapporter och annat material kan hämtas upp på ett säkert sätt. För att få tillgång till webbtjänsten krävs att avtal om webbtjänsten tecknas. En behörighetsansvarig utses på företaget eller koncernen och denne kan sedan lägga till och ta bort andra användare på sitt företag eller koncern.

AGI-uppgifterna i Skatteverkets e-tjänst kan stämmas av med den utbetalningsspecifikation och deklarationsrapport som PRI levererar på webbtjänsten (för att kunna hämta specifikationen i webbtjänsten behöver man ha behörighet att se Företagsegna planer på individnivå). Individnivån kan stämmas av avseende bruttobeloppet gentemot utbetalningsspecifikationen. Totalnivån kan stämmas av gentemot deklarationsrapporten avseende både bruttobelopp och skatt.

Vad händer med skattebeloppet?

PRI betalar in skattebeloppet på arbetsgivarens skattekonto om inget annat meddelats senast den 5:e bankdagen månaden efter utbetalning. Den deklarationsrapport som PRI levererar på PRI:s webbtjänst den första dagen i månaden efter utbetalning, kan nyttjas för avstämning av inbetald skatt.

Vem signerar arbetsgivardeklarationen?

Arbetsgivarens deklarationsombud signerar arbetsgivardeklarationen. Det har arbetsgivarens deklarationsombud alltid gjort månatligen. Numera tillförs  pensionsutbetalningarna i egen regi företagets arbetsgivardeklaration (dessa har tidigare tagits upp på PRI:s arbetsgivardeklaration), samt att deklarationsunderlaget som signeras nu är på individnivå.

Övrigt att tänka på

Ett registreringsombud/deklarationsombud kan genomföra ändringar i PRI:s deklarationsunderlag i Skatteverkets e-tjänst. Men det är viktigt att inte ändra något eftersom arbetsgivardeklarationen samt individens kommande inkomstdeklaration då blir felaktig. PRI som underlagslämnare har ingen tillgång till arbetsgivardeklarationen och kommer inte att kunna bevaka om de av PRI inskickade uppgifterna också är de som signeras.

Ombudet ska kontakta PRI vid eventuella frågor om underlaget.

Hur hanteras rättningar?

Det sker i enlighet med de principer som satts av Skatteverket, läs om det här