Kapitalförsäkringsöversikt

Företag som har utfäst pensioner till anställda som säkerställts med hjälp av företagsägda kapitalförsäkringar måste numera redovisa både tillgången (värdet av kapitalförsäkringarna) och pensionsskulden (värdet av pensionsutfästelserna).

Beroende på hur företaget har valt att redovisa pensionslöftena kan de även behöva reservera medel för den framtida kostnaden för särskild löneskatt.

När pensionen ska utbetalas i framtiden kan företaget yrka avdrag för pensionskostnaden som direktpension och utbetalningen blir då underlag för särskild löneskatt.

Genom att det många gånger kan dröja decennier innan pensionen ska utbetalas och utbetalningen i sin tur kan fördelas på många år ställer det krav på att företaget över tid har kontroll på dessa kapitalförsäkringar och pensionslöften.

För att underlätta för de företag som har många kapitalförsäkringar tecknade i flera olika försäkringsbolag erbjuder PRI tjänsten ”Kapitalförsäkringsöversikt”.

”Kapitalförsäkringsöversikt” innebär att PRI med stöd av en informationsfullmakt samlar in alla de uppgifter som behövs för att företaget ska kunna redovisa åtagandena korrekt. Översikten ger företaget en årlig kontroll på vilka försäkringar som tecknats i vilka försäkringsbolag, för vilka personer och dess aktuella kapitalvärde.

Översikten ger både personal- och ekonomiavdelningen en samlad bild över företagets åtaganden i god tid till företagets bokslut.

Artiklar om pensionstjänster