Våra tjänster för stora pensionsstiftelser

Vi erbjuder administration av stora pensionsstiftelser. Av denna information framgår vad som ingår i denna tjänst.

Redovisning

 • Hantering av bokföring, periodiska bokslut, årsbokslut och årsredovisning.
 • Förslag till inkomstdeklaration och i förekommande fall preliminärdeklaration och skattejämkning.
 • Beräkning av avkastningsskatt.
 • Kontakt med revisorer vid granskning av årsredovisning och bokslut.
 • Vid uppdrag:
  • Rapporteringar av stiftelsens tillgångar till PRI Pensionsgaranti.
  • Inhämta uppgifter avseende av PRI Pensionsgaranti kända pensionsskulder som tryggas i stiftelsen.
  • Hantering av stiftelsens kapital fördelat på de bolag som tryggar pensioner i stiftelsen (så kallade fack).

Administration och formalia

 • Bilda och likvidera stiftelser
 • Hantera utbetalningar såsom fakturor, tillsynsavgifter, skatter, styrelsearvoden och gottgörelser.
 • Hantering av:
  • Ledningsprövningar.
  • Nyvalda styrelseledamöter och revisorer.
  • Erforderlig kontakt med tillsynsmyndigheter i dessa ärenden samt bevakningar.

Övriga tjänster som vi kan hjälpa er med

Samarbete, information och upplysningar till stiftelsens funktioner för riskhantering och internrevision samt tillsynsmyndigheterna.

 • Utredningar och analyser
 • Deltagande i styrelsemöten
 • Rapporter och beräkningar
 • Bollplank och konsultation kring exempelvis arbetsordning, gottgörelser, avsättningar och eventuellt nya bolag som ska omfattas
 • Utbildningar

PRI Pensions- och stiftelsetjänst erbjuder även tilläggstjänster i form av styrelsestöd enligt nedan

 • Att utgöra rollen som stiftelsens sekreterare vid styrelsemöten och/eller koordinator för såväl interna som externa intressenter.
 • Löpande bevakning av tidsfrister och dylikt för översyn av styrdokument samt i förekommande fall tillhandahålla rapporteringar och registreringar avseende exempelvis:
  • Riskhanteringsfunktionen och internrevisionen.
  • Avtal avseende ”utlagd verksamhet”.
  • Riktlinjer och dokument avseende beredskapsplan och ersättningspolicy.
 • Sammanställning och publicering av erforderlig information om stiftelsens verksamhet inklusive eventuellt reviderat aktieägarengagemang.
 • Koordinera leverans av information och upplysningar till stiftelsens riskhanteringsfunktion, internrevisionsfunktion samt tillsynsmyndigheter.

> Pensionsstiftelse för stora företag med pensioner i egen regi 

Artiklar om Pensionsstiftelse