Visselblåsning

Rapportering av missförhållanden – Visselblåsning - PRI Pensionsgaranti AB och PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB, nedan PRI.

PRI har en visselblåsarfunktion för att ta emot och hantera rapporter om missförhållanden. Läs igenom informationen nedanför innan du gör en anmälan.

Länk till rapportering finns längst ner på sidan. 

Varför har vi en visselblåsarfunktion?

Enligt lag (2021:980) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen ska samtliga arbetsgivare med 50 eller fler arbetstagare införa en rapporteringskanal för rapportering av missförhållanden. Syftet är att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Genom vårt visselblåsarsystem ökar chanserna att tidigt upptäcka missförhållande och att kunna sätta in rätt åtgärder. 

Vem kan anmäla?

Du som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden i organisationen kan anmäla. Detta inkluderar bland annat följande grupper:  

 • arbetstagare (även om du är tillfälligt anställd)
 • volontärer och praktikanter
 • konsulter och andra uppdragstagare
 • arbetssökande till organisationen
 • styrelsemedlemmar
 • kategorier som tidigare tillhört ovan kategorier eller tillhör andra grupper som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått information om missförhållanden. 

När ska funktionen för visselblåsning användas?

Visselblåsarfunktionen är avsedd för rapportering vid följande typer av missförhållanden i organisationen:

 • mutor och korruption
 • bedrägeri, stölder eller penningtvätt
 • personuppgifts- eller informationssäkerhetsincidenter
 • kränkande särbehandling och diskriminering
 • intressekonflikter eller jäv
 • överträdelser mot andra interna regler.

PRI uppmuntrar generellt rapportering av missförhållanden. Det bör noteras att visselblåsarlagen endast ger lagstadgat skydd för rapportering av missförhållanden som angår allmänheten, det vill säga att det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. PRI har som policy att ge samma skydd för all rapportering till visselblåsarfunktionen som sker i god tro och i enlighet med dessa instruktioner. Läs mer nedan om anonymitet och skydd. 

När ska funktionen inte användas?

Funktionen ska inte användas för rapportering som enbart rör den enskildes egna arbets- eller anställningsförhållanden. Funktionen är inte till för allmänna synpunkter eller klagomål.

Hur hanteras anmälningarna?

Visselblåsarens identitet skyddas genom sekretess, endast de personer som utreder ärendet får ta del av visselblåsarens identitet. När du skickar in en visselblåsning är det PRI:s externa part, Ernst & Young AB (EY), som tar emot den. EY gör en initial bedömning och tar fram förslag till vidare hantering. Bedömningen skickas till en intern grupp i PRI som är utsedd för detta ändamål och består av chief compliance officer, HR-chef och chefsjurist. Vd, styrelseordförande och ordföranden för risk- och revisionsutskottet informeras om anmälan. Den interna gruppen tar ställning till om ärendet ska utredas vidare eller om anmälan ska hanteras på annat sätt. Avser anmälan någon i den interna gruppen eller dess överordnade kommer den att skickas till en person högre upp i organisationen enligt etablerade rutiner. 

Anonymitet

Anmälaren har möjlighet att lämna information och kommunicera med EY anonymt. Det är dock möjligt att ange kontaktuppgifter vilket uppmuntras eftersom det i vissa fall inte är möjligt att utreda ett ärende utan denna information. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel dokument med mejlkonversationer, bilder, skannade dokument, chatloggar och dylikt. 

Skydd för dig som visselblåsare

Skyddet mot repressalier för personer som rapporterar om missförhållanden enligt visselblåsarlagen är starkt och omfattar både ett skydd mot repressalier och i form av ansvarsfrihet.  

Det betyder att arbetsgivaren inte får försöka hindra en visselblåsare eller utsätta denne för negativa följder. Negativa följder kan exempelvis vara ändrade arbetsuppgifter, utebliven lön eller uppsägning. Du får heller inte göras ansvarig för att ha brutit mot tystnadsplikten, förutsatt att du hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Medveten rapportering av falsk information omfattas inte av skyddet.

Här rapporterar du