8 december 2020

Hållbarhet för Ericssons Pensionsstiftelse

Vi har frågat tre pensionsstiftelser hur de arbetar med hållbarhet i sina investeringar. Här berättar Michael Levén, portofolio manager på Ericssons Pensionsstiftelse.

– Övergripande kan man säga att stiftelsen följer det globala ramverket UN Global Compact som Ericsson åtagit sig att följa avseende internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Stiftelsen arbetar utifrån att hållbarhet ska vara en integrerad del av analys- och beslutsprocessen och där metodiken är anpassad till respektive investeringsstrategi och påverkansmöjlighet, berättar Michael Levén. En stor del av stiftelsens tillgångar förvaltas av externa förvaltare och vid utvärderingen av dessa inkluderas en bedömning av förvaltarens kompetens och metoder för att inkludera hållbarhetsaspekter i förvaltningen. Förvaltarens arbete med integrering av hållbarhetsaspekter följs upp regelbundet genom stiftelsens aktiva ägande, fortsätter Michael.

Stiftelsen har inte några strikt uppsatta regler kring exkludering av vissa typer av innehav. Placeringarna går istället igenom ett antal utvärderingsnivåer eller screening-nivåer, där första nivån är att förvaltaren ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI). 

Utförlig utvärdering

– Därefter genomförs en utförlig ESG-DD (Environmental, Social and Governance-Due Diligence) som del av den bredare DD-processen för att utvärdera förvaltaren och investeringen avseende ESG-frågor. Vi betygsätter dem utifrån ett antal områden där de bedöms från ett till fem, där ett och två får röd flagg. En stor del av stiftelsens ESG-rating inför en potentiell investering baseras på förvaltarnas intentioner i form av policies och processer som inbegriper hållbarhet, exempelvis försöker vi i den mån det går att säkerställa att förvaltaren har implementerat relevanta och tillfredställande policies, processer och system och att förvaltaren har förutsättningar och kapacitet för att implementera och kontinuerligt utveckla dessa.

- Att utvärdera nyetablerade förvaltare utan historik kan vara svårare, men i dessa sammanhang har vi löpande uppföljning med förvaltarna med genomgång av konkreta exempel på hur förvaltaren arbetar med ESG-frågor på förvaltarnivå och på portföljbolagsnivå.

Pensionsstiftelsen ser inga problem kring att behöva prioritera placeringar som skulle vara hållbara men inte ge så hög avkastning eftersom företag med långsiktigt hållbara affärsmodeller bedöms generera ett högre långsiktigt värde för sina ägare. 

– Företag har generellt en god förståelse för att deras produkter måste vara hållbara på lång sikt för att vara efterfrågade. Bolag som integrerar hållbarhetsfaktorer i sin affärsverksamhet, och som har ett proaktivt förhållningssätt till ESG-frågor, får ett försprång och sannolikt bättre förutsättningar att generera högre riskjusterad avkastning.

– Enligt vår definition är alla våra placeringar hållbara i och med att de passerar vår screening- och DD-process, vilken tydligt föreskriver vilka ESG-krav förvaltarna ska leva upp till. Vi inväntar även tydligare definitioner såsom EU:s taxonomi, som vi tror kommer att underlätta styrning och uppföljning.

– Flera av de förvaltare vi samarbetar med rapporterar specifik hållbarhetsdata, exempelvis CO2-utsläpp, men i dagsläget rapporterar vi inte detta på stiftelsenivå på grund av komplexiteten och avsaknaden av gemensamma definitioner.

Stiftelsen har sedan en tid tillbaka påbörjat en mappning mot FN:s globala mål. Den befintliga portföljen fokuserar redan idag på ett stort antal SDG:s där mål 13, 7 och 3 (klimatförändringarna, hållbar energi och god hälsa) är de med tydligast representation. Framöver kommer stiftelsen sannolikt arbeta ännu mer tematiskt med allokeringar till specifika områden och tematiska trender. 

Läs även om Sandviks pensionsstiftelse

Läs även om Konsumentkooperationens pensionssstiftelse

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar