Om kreditförsäkring

Pension i egen regi i kombination med kreditförsäkring innebär att de anställdas pensioner är garanterade. Kreditförsäkring är ofta en förutsättning för avdragsrätt.

Vilka pensionsutfästelser kan kreditförsäkras?

 • ITP i egen regi 
 • Utfästelser inom andra avtalsområden
 • Utfästelser inom företagsegna planer
 • Individuella utfästelser
 • Avgångspensioner
 • Utländska pensionsåtaganden

Vilka krav ställer PRI Pensionsgaranti?

 • PRI Pensionsgaranti gör löpande sedvanlig kreditbedömning, bland annat utifrån  företagets långsiktiga resultatförmåga, finansiella ställning och ägarförhållanden.
 • Borgen av koncernens moderbolag begärs alltid, om bolaget ingår i en koncern.
 • I vissa fall krävs kompletterande säkerheter.

Avtalstid och förlängning

 • Kreditförsäkringsavtalen har en löptid på upp till tre år. Därefter omprövas avtalen för förlängning.
 • Om kreditförsäkringen sägs upp av PRI Pensionsgaranti kan pensionsskulden avvecklas under en period om upp till fem år.
 • I vissa fall kan PRI Pensionsgaranti besluta att pensionsskulden ska avvecklas på kortare tid.

I övrigt hänvisas till de allmänna försäkringsvillkoren som du hittar på startsidan för kreditförsäkring.

Vad kostar kreditförsäkringen?

 • Premien baseras på  PRI:s försäkringsansvar, vilket är detsamma som den beräknade kostnaden vid inlösen i Alecta. 
 • Premien rabatteras om säkerheter har ställts för försäkringen. 
 • Premien är återbäringsgrundande.

Premienivå ITP 2

Inlösenkostnad utan säkerheter  0,225 %
Inlösenkostnad med övriga säkerheter  0,135 %
Inlösenkostnad med fullgoda säkerheter  0,045 %

Viss justering av premien görs utifrån bedömd kreditrisk.  

Övrig kreditförsäkring (ej ITP 2)

 • Premien för kreditförsäkringen är för närvarande 0,45 procent av pensionsskulden per den 31 december föregående år. 
 • För pensionsskuld som täcks av tillgångar i pensionsstiftelse eller annan fullgod säkerhet är premien reducerad till 0,15 procent. 

Nedanstående gäller för både ITP 2 och övrig kreditförsäkring

 • Tilläggspremie. I vissa fall kan en särskild tilläggspremie tas ut. Tilläggspremien ger inte rätt till återbäring och är 0,1 - 1,2 procent av pensionsskulden.
 • Premie avgångspensioner och limit, 0,2 procent av beviljat belopp.
 • Minimipremie, 12 500 kronor per försäkring från år 2024.

Artiklar om kreditförsäkring