Lönetak inom ITP 1

Lön över 30 inkomstbasbelopp är inte längre pensionsgrundande inom ITP 1.

Den pensionsgrundande lönen inom ITP 1 har sedan den 1 januari 2023 fått ett tak på 30 inkomstbasbelopp (IBB), vilket för 2023 motsvarar 185 750 kronor per månad (30 * 74 300 = 2 229 999/12). Detta innebär att ingen ITP 1-premie utgår på månadslön som överstiger denna nivå. Förutom tjänstemän med fast lön överstigande denna nivå, påverkas även anställda vars lön i samband med t ex bonusutbetalning överstiger angiven nivå. Detta trots att årslönen understiger 30 IBB.

Oftast föranleder inte kollektivavtalsförändringar av detta slag vidare åtgärder hos arbetsgivarna men i detta fall kan det vara klokt att undersöka om det exempelvis finns individuella avtal vars formuleringar berättigar anställda med ITP 1 till premieinbetalning på lönedelar över 30 IBB.

En annan fråga, för de fall företaget vill eller ska ta på sig högre kostnader än enligt kollektivavtalet (det vill säga bortse från det nya lönetaket), är om det i så fall ska ske i form av exempelvis extra premier eller extra lön?

Relaterade artiklar