Parameteranalys IAS 19

Rättvisande och mer försvarbara antaganden. Det är målet med parameteranalysen. Den ger en analys av de antaganden som används i IAS 19-värderingen.

PRI hjälper kundföretagen med IAS 19-värdering av pensionsskulden. Värderingen baseras på en handfull antaganden. Antagande om diskonteringsränta och inflation är beroende av och uppdateras i takt med marknadsförändringar. Parameteranalysen ger ett förbättrat beslutsunderlag även för övriga antaganden - löneökning, avgångsintensitet och livslängd.

Ökade krav från revisorer och från börsen

Bakgrunden är att omvärlden såsom revisorer och börsen visar allt större intresse för dessa antaganden. Det innebär att kraven på företagen ökar när det gäller att förklara och försvara varför värderingen av pensionsåtagandena ser ut som den gör. Därför har vi tagit fram en analys där dessa antaganden genomlyses. Det gör antagandena mer välgrundade och gör skuldvärderingen mer rättvisande.

Ger antaganden som baseras på företagsspecifika data 

För löneökningar, avgångsintensitet och livslängdsantagande görs en kundspecifik analys, som baseras på historiska data för företaget. Vi ser exempelvis ett klart samband mellan ökad ålder, sjunkande löneökningar och förändringar i avgångsintensitet. Det här innebär att många företag skulle behöva se över sina antaganden. Analysen behöver inte göras årligen, men kanske vart tredje eller fjärde år.

Kontakta oss gärna för mer information eller beställ offert.