Pension i egen regi omfattar vanligtvis kreditförsäkring och pensionsadministration. Vi har under åren kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare några tjänster. Du kan läsa om alla våra tjänster här nedan.
Kreditförsäkring

Via pension i egen regi behåller företaget pensionskapitalet i sin verksamhet. Genom kreditförsäkringen är medarbetarnas pensioner garanterade samtidigt som företaget får en långsiktig finansiering.

Pensionsadministration

Vi erbjuder en komplett pensionsadministration för premie- och förmånsbestämda pensionsplaner, som anpassas till behoven i varje företag. Vi arbetar främst med kollektivavtalade pensioner som ITP och BTP, men även med företagsegna planer och avgångspensioner i egen regi.

Aktuariella tjänster

Vi värderar pensionsåtaganden inom ITP och företagsegna planer. Det görs enligt svenska och internationella redovisningsregler och alltid på ett sätt som underlättar den finansiella rapporteringen.

Konsulttjänster

Vi hjälper företagen att hantera komplexa pensionsfrågor, både vid strategiska beslut och i konkreta vardagssituationer som analyser och beräkningar. Våra pensionskonsulter är objektiva och arbetar inom hela tjänstepensionsområdet.

Stiftelseadministration

Vårt dotterbolag PRI Stiftelsetjänst erbjuder ett heltäckande stöd till pensions- och vinstandelsstiftelser. Det garanterar ordning och reda och innebär i praktiken att vi fungerar som stiftelsens ekonomiavdelning.

Information och utbildning

Genom information och kompetensutveckling hjälper vi kunderna att vidareutveckla sina kunskaper om pension i allmänhet och egen regi i synnerhet. Vi erbjuder allmänna utbildningar om exempelvis ITP 2 i egen regi och IAS 19, men också anpassade kurser där utgångspunkten är behoven i ett specifikt företag. Dessutom tillhandahåller vi aktuell information om tjänstepensioner och egen regi via seminarier, nyhetsbrev och genom vår webbtjänst.