Pension i egen regi omfattar vanligtvis kreditförsäkring och pensionsadministration. Vi har under åren kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare ett antal tjänster.
Kreditförsäkring

Med pension i egen regi kan företaget behålla pensionskapitalet i verksamheten eller göra avsättning till en pensionsstiftelse och där få en långsiktig finansiering av sina pensionsåtaganden.

Genom kreditförsäkringen är medarbetarnas pensioner garanterade om företaget skulle komma på obestånd.

Administration av ITP 2 i egen regi

PRI Pensionsgaranti ansvarar för administrationen av ITP 2 i egen regi, vilket innebär att leverera underlag för företagens ekonomiska redovisning, sköta skuldberäkning, förmånsberäkning, pensionsutbetalning och kundservice. Vissa delar av ITP-administrationen sköts genom uppdragsavtal med Alecta och Collectum.

Pensionstjänster

Vi erbjuder pensionstjänster för andra pensionsplaner än ITP 2, såsom företagsegna planer FTP och BTP. Här hanteras förutom ålderspension även sjuk- och efterlevandepension.

Aktuariella tjänster

Vi värderar pensionsåtaganden inom ITP, andra kollektivavtal och företagsegna planer. Det görs enligt svensk och internationell redovisningsstandard och alltid på ett sätt som underlättar den finansiella rapporteringen.

Stiftelsetjänster

Vi erbjuder ett heltäckande stöd till pensions- och vinstandelsstiftelser samt övriga stiftelser. Tjänsten garanterar ordning och reda och innebär i praktiken att vi fungerar som stiftelsens ekonomiavdelning.

Pensionskonsulter

Vi erbjuder specialistkompetens och oberoende stöd till arbetsgivarna i pensionsfrågor. 

Information och utbildning

Vår information och våra utbildningar hjälper kunderna att vidareutveckla sina pensionskunskaper. Vi erbjuder allmänna utbildningar om exempelvis ITP 2 i egen regi och IAS 19, men också företagsanpassade utbildningar. Dessutom presenterar vi aktuell information om tjänstepensioner och pension i egen regi via seminarier, nyhetsbrev och via vår webbtjänst.