Om IAS 19

IAS 19 är ett internationellt regelverk för redovisning av ersättningar till anställda.

Vilka bolag omfattas av IAS 19?

Rekommendationen omfattar noterade bolag. Ett flertal svenska företag omfattas indirekt av IAS 19 genom utländska ägare som tillämpar regelverket för IFRS.

IASB utfärdar regelverket för IAS 19

Regelverket för IAS 19 är utfärdat av den oberoende organisationen IASB (International Accounting Standards Board). IASB:s uppdrag är att verka för en internationell harmonisering av de redovisningsprinciper som används i olika länder världen över.

Värdering enligt internationell redovisningsstandard jämfört med svensk skuldvärdering

Nuvärdet av en förmånsbestämd pensionsförpliktelse ska enligt IAS 19 värderas enligt PUC-metoden (Projected Unit Credit Method).

Till skillnad från svensk skuldvärdering tar PUC-metoden hänsyn till förväntade framtida förändringar av pensionsrätt. Med utgångspunkt från företagsspecifika parametrar nuvärdesberäknas framtida kassaflöden.

Artiklar om aktuariella tjänster