Nu vässar vi hållbarhetsarbetet

PRI kopplar ett starkare grepp om hållbarheten. Målet är att gå snabbare från ord till handling på områden där vi kan göra störst skillnad – kapitalförvaltning, kreditförsäkring, arbetsmiljö och inköp.

En nyhet är att ansvaret för hållbarhetsarbetet nu knyts till PRI:s kapitalförvaltning, där Erik Callert är chef. Han betonar att det handlar om att ge hållbarheten – eller ESG-frågorna som de också kallas - en tydlig hemvist i organisationen.

- Samtidigt är kapitalförvaltning en central del i hela vår verksamhet, där vi investerar i många olika företag och kan bidra till en ökad hållbarhet genom de val PRI gör, säger han.

Nå ut i hela organisationen

Erik poängterar att det praktiska arbetet hanteras via en grupp med representanter från alla delar i företaget. Detta samarbete ska säkra att hållbarhetsfrågorna förs ut i hela organisationen.

- Genom att arbeta brett tror jag att vi kan gå från ord till handling på ett snabbare sätt än tidigare. Vi kan lättare bedöma var vi gör skillnad, var resurserna bör satsas för att få största möjliga effekt, men även väga in kraven från olika intressenter på ett heltäckande sätt.

Till de områden där PRI kan göra mest skillnad hör kapitalförvaltning, kreditförsäkring, arbetsmiljö och inköp. Inom kapitalförvaltning anpassas placeringsinriktningen successivt. Detta för att reducera oönskade ESG- och klimatrelaterade risker, tillvara nya avkastningsmöjligheter samt att bidra till de globala målen om en hållbar utveckling.

Att vi gör dessa förändringar nu hänger också samman med att kravbilden förändrats – både från kunderna och från tillsynsmyndigheter som Finansinspektionen samt från EU.

- Våra kunder är våra ägare. De ställer nya, hårdare krav på oss, som i sin tur hänger samman med de krav som deras kunder och intressenter ställer på dem, konstaterar Erik. Även tillsynsmyndigheterna skärper kraven. Det märks i rapporteringen, där ESG-relaterade risker och nyckeltal ges allt större utrymme i dialogen med dem.

Mer strukturerad rapportering

PRI har gjort hållbarhetsrapporter i några år. En förändring nu är att rapporteringen från 2021 kopplas till den internationella hållbarhetsstandarden Global Reporting Index.

- GRI är ett standardiserat sätt att redovisa på som många läsare säkert känner igen sig i, exempelvis kring hur man arbetar med risker och möjligheter. Därför väljer vi att inspireras av GRI i rapporten år 2021 och sedan rapportera helt och fullt enligt standarden från 2022.

- Förutom själva rapporteringen ser vi även att GRI är ett verktyg som ger stöd i PRI:s praktiska arbete med hållbarhet, fortsätter Erik.

En ny intressentanalys har tagits fram, där kunder/ägare samt medarbetare fått tycka till.

- Deras syn på hållbarhet ligger till grund för allt PRI gör och är därför viktig att fånga upp. Den här analysen har också gett underlag kring hur vi ska sätta mål och vilka typer av förbättringsaktiviteter vi bör satsa på.

Integrerat i vardagen

Även PRI:s medarbetare märker av förändringens vindar. Under året har vi genomfört en digital internutbildning för samtliga medarbetare.

- Målet är att hållbarhet ska vara en integrerad del av vår arbetsvardag. Ett sätt att komma dit är att öka förståelsen för vilka utmaningar vi står inför när det gäller ESG-frågor och klimatomställningen.

I nästa steg väntar nu ett mer detaljerad målsättningsarbete på hållbarhetsområdet. För att göra skillnad krävs att det finns mätbara indikatorer för olika delar av verksamheten.
- Med hjälp av sådana indikatorer kan vi jobba vidare med aktiviteter som bidrar till att nå målen inom områdena kapitalförvaltning, kreditförsäkring, arbetsmiljö och inköp sammanfattar Erik Callert.

Relaterade artiklar