21 september 2021

Vägvisare i regelvärlden

Fler och mer komplexa regelverk. Så ser vardagen ut för de stora pensionsstiftelserna. För att underlätta har PRI tagit fram en utbildning som stöttar och ökar tryggheten i styrelsernas arbete.

Ge en helhelbild av reglerna, men också öka förståelsen för var styrelsens och ledamöternas ansvar kommer in i bilden. Så kan syftet och nyttan med den nya utbildningen sammanfattas. 

- En fördel är att ledamöterna får veta mer om vad som förväntas av dem. Det ökar i förlängningen tryggheten i styrelsernas arbete, säger Per Håkansson, kundansvarig inom PRI Stiftelsetjänst. 

IORP 2 påverkar

Att utbildningen behövs beror inte minst på förändringarna som följt med IORP 2 – EU:s andra tjänstepensionsdirektiv som infördes för snart två år sedan. Det har uppstått behov av att förstå de nya och mer omfattande reglerna.

- Samtidigt har det kommit andra typer av regler kring allt från hållbarhet till aktieägarengagemang. Det har gjort att många styrelser vill ha en samlad uppfattning om vad som gäller. Dessutom är det alltid en viss omsättning på ledamöter, vilket skapar ett utbildningsbehov.

Så för att stötta styrelserna erbjuder PRI Stiftelsetjänst numera en skräddarsydd utbildning.

- Vi arbetar sedan länge med många av de stora pensionsstiftelserna och har en bra bild av hur de arbetar och vilka frågeställningar de ställs inför. Det gör oss till en bra kunskapsbank för kunderna. Hittills har ett flertal utbildningar genomförts och ytterligare några är bokade, säger Per Håkansson.

Fånga krav och förväntningar

Utbildningen brukar vara uppdelad på 2 - 3 tillfällen och genomförs i pass om 1,5 - 2 timmar. Målgruppen är styrelseledamöter men även andra specialister i företagen som berörs av stiftelsernas arbete. Det är Sina Andersson, pensionskonsult på PRI, som tillsammans med Per Håkansson håller i utbildningen.

- Vi börjar genomgången med en kortare flygning över det allmänna pensionssystemet, de kollektivavtalade pensionsplanerna samt skillnaderna mellan olika finansieringsformerna. Därefter hoppar vi in i pensionsstiftelsevärlden, säger Sina Andersson.

Styrelsernas ansvar är en av huvudpunkterna, där gränsdragningen mellan arbetsgivarens och styrelseledamöternas roller är en aspekt. En annan är att dela med sig av erfarenheter samt eventuella tolkningar och förhållningssätt från exempelvis Finansinspektionen och Länsstyrelserna.

- Av de inkomna reflektionerna att döma verkar vi ha hittat en bra nivå. Vi avser dock att i samråd med kunderna göra en större utvärdering för att utveckla konceptet, avslutar Sina Andersson.  

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar