11 december 2019

Kreditförsäkringspremien förändras

Livförsäkringsbolagen har vid flera tillfällen de senaste åren sänkt sina diskonteringsräntor.

Som en konsekvens av detta har skillnaden mellan den beräknade pensionsskulden och kostnaden för inlösen i livförsäkringsbolag ökat, vilket innebär att vårt försäkringsansvar ökat kraftigt. 

År 2020 anpassas våra premier till det ökade försäkringsansvaret. Det gör att vi bibehåller stabiliteten i systemet samt att vi även fortsättningsvis kan växa med våra kunder.

Grundpremien höjs från 0,40 till 0,45 procent av pensionsskulden vid utgången av föregående år. För den del som täcks av fullgoda säkerheter i form av stiftelse, bankgaranti eller motsvarande höjs premien från 0,10 till 0,15 procent. Minimipremien ökar från 5 000 till 7 500 kronor.