16 april 2021

Bolagsstämma 2021

Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
håller ordinarie bolagsstämma fredagen den 7 maj 2021. 

Röstberättigade fullmäktige vid stämman erhåller separat kallelse.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska
risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas
enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. 

Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av
fullmäktige eller övriga delägare och att fullmäktiges utövande av
rösträtt på stämman endast kan ske genom att röstberättigade
fullmäktige poströstar.

Stockholm i april 2021
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
Styrelsen