25 september 2019

Ökat tryck på hållbarhetsarbetet i finanssektorn

Nu skärps hållbarhetskraven i finanssektorn och även PRI påverkas av nya lagar och regelverk. Vårt hållbarhetsarbete inriktas sedan tidigare på två områden där vi kan göra skillnad – trygga pensionslösningar och hållbara investeringar.

Att kraven på finanssektorn nu skruvas åt hänger samman med nya EU-regler.

- Vi kan konstatera att frågan har hög prioritet hos bland annat Finansinspektionen och att en rad regelverk med koppling till hållbarhet kommer att implementeras i olika delar av finansbranschen, säger Ann Lundberg Wickman, som är compliance-ansvarig inom PRI.

- Men allt handlar heller inte om lagar och regelverk, understryker hon. Hållbarhetsfrågorna finns av andra skäl på näthinnan hos både oss och våra kunder. Det handlar om att vilja bidra till en lägre miljöbelastning och till ett socialt ansvarstagande utifrån hur den egna verksamheten ser ut.

Bransch som kan påverka

PRI:s hållbarhetsarbete inriktas sedan tidigare på områden som trygga pensionslösningar och hållbara investeringar. Pension i egen regi bidrar till att svenska företag får förfoga över långsiktigt kapital och till att trygga medarbetarnas pensioner. Samtidigt ska den egna kapitalförvaltningen präglas av ansvarsfulla investeringar.

- Genom sina investeringar får företag i finansbranschen en särskild betydelse, vilket bidrar till att kraven på oss nu skärps.  Beroende på hur vi väljer att investera kan vi påverka utvecklingen i många branscher och företag. På så sätt medverkar vi till att marknadskrafterna kan verka på ett mer ansvarsfullt sätt.  

Finanssektorn påverkas på olika sätt av de nya kraven. Exempelvis väntas PRI - som arbetar med sakförsäkring - inte möta riktigt lika omfattande krav som företag som tillhandahåller investeringsprodukter i olika former.

- Gemensamt är ändå att transparensen och informationen kring hållbarhetsarbetet ska förbättras. Och här tror jag att vi kan hämta inspiration i hur andra företag hanterar frågorna.

- Vad vi redan nu kan konstatera är att arbetet med riskhantering fördjupas, fortsätter Ann Lundberg Wickman. För oss som försäkringsbolag är riskhantering en självklarhet och att tydligare belysa och beakta hållbarhetsrisker är en naturlig utveckling i tiden  Nu blir hållbarhetsriskerna ett lika självklart område att arbeta aktivt med och informera om på ett heltäckande sätt.

Strävan efter ökad transparens märks även i de växande omvärldskraven, där EU 2019 infört en så kallad taxonomi. Det är ett klassificeringssystem för exempelvis investerare, som ska göra det lättare att bedöma hur hållbart ett företags verksamhet är.

På agendan

För PRI är trygg pension och hållbara investeringar alltjämt kärnan i hållbarhetsarbetet. I takt med att krav och förväntningar i omvärlden nu alltså ökar så utvecklas också detta arbete.

- Som en följd kommer vi att behöva konkretisera våra insatser, till exempel jobba med att harmoniera PRI:s strategier och mål med de nya regelverken. Därmed kan vi både möta kraven och bli tydligare med vad vi bidrar med i hållbarhetsarbetet.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar