15 juni 2020

Så arbetar PRI med hållbara investeringar

Brister i hållbarhetsarbetet kan bli kostsamma investeringar. PRI:s kapitalförvaltning har en egen ”verktygslåda”, som ska säkra att investeringarna är hållbara.

Några av dessa verktyg hanteras direkt av PRI medan andra är i händerna på samarbetspartners eller ingår som en naturlig del när fondinvesteringar görs.

- En av grundstenarna är att alla företag vi äger aktier i följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Det gäller oavsett om länderna där företagen har verksamhet undertecknat konventionerna eller inte, eller har en svagare rättighetslagstiftning, berättar Leif Wasing, som är ansvarig för PRI:s kapitalförvaltning.

Värdet på totalportföljen var vid utgången av 2019 drygt 30 miljarder kronor. Den svenska aktieportföljen omfattade innehav i drygt 40 företag. Investeringar görs även i svenska och utländska aktiefonder.

Gör genomlysningar

För att säkra att PRI inte har investeringar i företag som bryter mot internationella konventioner – eller gör nyinvesteringar i sådana företag – bevakas aktieportföljen.

- Det görs främst via en extern databas där vi har tillgång till information om gjorda eller planerade investeringar, exempelvis gällande arbetet med miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Baserat på underlaget gör vi två gånger per år en genomlysning av investeringarnas hållbarhetsprestanda.

Vid den genomlysning som görs är siktet även inställt på bolag som brister i sin bolagsstyrning eller bryter mot internationella lagar, normer eller regler.

Parallellt används också metoder som inte syftar till att välja bort verksamheter, utan tvärtom hitta bolag som har en hög hållbarhetsprestanda, som arbetar långsiktigt med hållbarhet och som integrerar frågorna i sina affärsmodeller.

- Det här arbetssättet används av fonder vi investerar i. Här återfinns renodlade hållbarhetsfonder och fonder där hållbarhetsprestanda är ett av flera investeringskriterier. Ett annat exempel är fondinvesteringar i verksamheter som inriktas på FN:s globala hållbarhetsmål (SDG).

Skärpta krav

Liksom i många andra branscher skärps hållbarhetskraven nu bland investerare och kapitalförvaltare. Nya regelverk sjösätts, men också nya metoder för att leva upp till dem. Ett aktuellt exempel är EU:s taxonomiregelverk, som ska underlätta möjligheterna att avgöra om en verksamhet är långsiktigt hållbar.

- Sedan 2019 gör PRI via en samarbetspartner en genomlysning av delar av investeringsportföljen utifrån detta regelverk, berättar Leif Wasing. Erfarenheterna hittills är positiva och har lagt grunden för ett fortsatt utvecklingsarbete kring den här nya typen av hållbarhetsverktyg.

Intressant artikel, dela med en kollega?

Kopiera länk
Läs fler artiklar