10 oktober 2022

Pensionsskulden ökar i januari

Alecta beslutar om värdesäkring av ITP 2 varje år, vilket förenklat innebär att pensioner ökas för att ge kompensation för inflation. Nivån på värdesäkringen är 10,84 procent för innevarande år, vilket motsvarar ökningen av konsumentprisindex från september 2021 till september 2022.

För att se hur mycket er pensionsskuld ökar på grund av inflationen kan du gå in och göra en analys. Analysen hittar du som inloggad i vår webbtjänst för företag under rubriken Pensionsadministration, ITP 2 och Analys. Posterna för inflationsuppräkningen heter Uppräkning av intjänad pensionsrätt (aktiva, sjuka och fribrevshavare) och Uppräkning av pensionstillägg (ålderspensionärer).

Hör av dig till din kontaktperson om du har ytterligare frågor.

Hur värdesäkras ålderspensionerna i ITP 2-planen?

I slutet av varje år fattar Alecta beslut om uppräkning av intjänad pension för sina försäkrade. Normalt beslutar PRI ideell förening om samma uppräkning för dem som har tryggat ITP 2-ålderspension genom PRI. Uppräkningen sker i januari följande år vilket gör att pensionsskulden per 31 december 2022 inte påverkas av årets beslut.

Hur påverkas pensionsskulden?

Alecta beslutar om värdesäkring av ITP 2 varje år, vilket förenklat innebär att pensioner ökas för att ge kompensation för inflation. Nivån på värdesäkringen är 10,84 procent för innevarande år, vilket motsvarar ökningen av konsumentprisindex från september 2021 till september 2022.

För att se hur mycket er pensionsskuld ökar på grund av inflationen kan du gå in och göra en analys. Analysen hittar du som inloggad i vår webbtjänst för företag under rubriken Pensionsadministration, ITP 2 och Analys. Posterna för inflationsuppräkningen heter Uppräkning av intjänad pensionsrätt (aktiva, sjuka och fribrevshavare) och Uppräkning av pensionstillägg (ålderspensionärer).

Vad baseras värdesäkringen på?

Normalt utgår man från ökningen av konsumentprisindex från september föregående år till september innevarande år. Alecta har en konsolideringspolicy som styr huruvida de har tillräckligt mycket överskott för att göra uppräkningen. 

Hur hög har värdesäkringen varit de senaste åren?
Tidpunkt Värdesäkring
Januari 2018 2,12 procent
Januari 2019 2,32 procent
Januari 2020 1,45 procent
Januari 2021 0,39 procent
Januari 2022 2,51 procent
Januari 2023 10,84 procent

 

Hur påverkar detta den svenska skulden för enskilda företag?

Du som är kund kan via webbtjänsten göra prognoser över hur era pensionsskulder förväntas utvecklas under de kommande åren. Du kan själv sätta antaganden för inflationen. Du kan även ändra antaganden om kommande löneökningar, vilket också påverkar skulderna. Skulden per den 31 december 2022 påverkas inte av inflationsläget eftersom uppräkningarna sker i januari 2023. 

Hur påverkar detta den IAS 19-skulden för enskilda företag?

IAS 19-värderingen innehåller en förväntad inflation och en finansiell effekt uppstår när den förväntade inflationen uppdateras. IAS 19 påverkas likt svensk skuld av fastställda indexeringar, men det får mindre effekt då IAS 19 redan tar hänsyn till en förväntad indexering.

Dessutom påverkas IAS 19-skulden av förändringar i förväntad framtida indexering (inte bara nästa år utan livslångt). Förändringar av inflation får ofta stor inverkan eftersom det är många års indexeringar som justeras vid en uppdatering av inflationsantagandet.

Hur påverkar detta inlösenkostnaden för enskilda företag?

I januari ökar inlösenkostnaden på grund av uppräkning av pensioner.

Inlösenkostnaden påverkas även av Alectas parametrar, däribland vilken diskonteringsränta som används. Dessa parametrar beslutas av Alecta och PRI har ingen påverkan på om eller när ändringar sker. Inlösenkostnaden ligger till grund för PRI:s försäkringsansvar.

Dela med en kollega?

Kopiera länk